Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
CSRD


21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska złożyła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju). 

Projekt dyrektywy:

tekst angielski

tekst polski


17 listopada 2021 r. Komisja Europejska opublikowała podsumowanie wniosków z konsultacji, w ramach których 146 instytucji i organizacji wypowiedziało się na temat projektu Dyrektywy CSRD. Raport z podsumowaniem konsultacji jest dostępny tutaj.

Raport na temat przyszłego kształtu europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

8 marca 2021 r. opublikowany został raport końcowy z prac zespołu ds. opracowania podstaw nowego europejskiego standardu raportowania niefinansowego (PTF-NFRS) pracujący przy EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej). Raport dostępny jest tutaj. W trakcie prac zespół opracował także raport przejściowy, który jest dostępny tutaj.Poniżej sukcesywnie będą publikowane dokumenty robocze, prototypy i projekty standardów, które wejdą w skład przyszłego unijnego systemu standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Dokumenty w poszczególnych sekcjach strony będą zamieszczane po ich publikacji przez PTF-ESRS przy EFRAG (zespół roboczy ds. opracowania projektów europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju działający przy Europejskiej Radzie ds. Sprawozdawczości Finansowej). W każdym przypadku, gdy dostępny jest więcej niż jeden dokument dotyczący danego standardu, zalecamy lekturę najbardziej aktualnej (i jednocześnie najbardziej zaawansowanej) jego wersji.

Informacje wstępne dotyczące zestawu dokumentów roboczych opublikowanych w dniu 20.01.2022 r. [link]

1. Zbiory wytycznych

ESRG 1 Double materiality conceptual guidelines for standard-setting (Wytyczne dotyczące podwójnej istotności)

Dokument roboczy 20.01.2022 r. [link]


ESRG 2 Quality of information conceptual guidelines for standard-setting (Wytyczne dotyczące jakości informacji)

Dokument roboczy 20.01.2022 r. [link

2. Standardy przekrojowe

ESRS 2 Strategy and business model (Strategia i model biznesowy)

Dokument roboczy 20.01.2022 r. [link


ESRS 3 Sustainability governance and organisation (Ład zarządczy i organizacja w zakresie zrównoważonego rozwoju)

Dokument roboczy 20.01.2022 r. [link


ESRS 4 Sustainability materiał impacts, risks and opportunities (Istotne obszary wpływu, ryzyka i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem)

Dokument roboczy 20.01.2022 r. [link


ESRS 5 Definitions for policies, targets, action plans and resources (Definicje polityk, celów, planów działań i zasobów)

Dokument roboczy 20.01.2022 r. [link


3. E: środowisko naturalne

ESRS E1 Climate change (Zmiana klimatu)

Dokument roboczy 08.09.2021 r. [link]

Dokument roboczy 20.01.2022 r. [link


ESRS E2 Pollution (Zanieczyszczenie)

Dokument roboczy 18.02.2022. [link]


ESRS E3 Water and Marine Resources (Woda i zasoby morskie)

Dokument roboczy 18.02.2022. [link]


ESRS E4 Biodiversity and Ecosystems (Bioróżnorodność i ekosystemy)

Dokument roboczy 03.03.2022. [link]


ESRS E5 Resource Use and Circular Economy (Korzystanie z zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym)

Dokument roboczy 18.02.2022. [link]4. S: ludzie i społeczeństwo

ESRS S1: Own Workforce General Standard (Standard ogólny dot. własnych pracowników)

Dokument roboczy 03.03.2022. [link]


ESRS S4: Other Work-related Rights (Inne prawa pracownicze)

Dokument roboczy 03.03.2022. [link]


ESRS S5: Workers in the Value Chain Standard (Standard dot. pracowników w łańcuchu wartości)

Dokument roboczy 03.03.2022. [link]


ESRS S6: Affected Communities (Dotknięte społeczności)

Dokument roboczy 03.03.2022. [link]


ESRS S7: Consumers and End-users Standard (Standard dot. konsumentów i użytkowników końcowych)

Dokument roboczy 03.03.2022. [link]


5. G: ład zarządczy

6.    Standardy sektorowe

ESRS SEC1: Sector Classification Standard (Standard dot. klasyfikacji sektorowej)

Dokument roboczy 25.02.2022. [link]


7.      Standardy prezentacyjne

ESRS P1: Sustainability Statements (Sprawozdania w sprawie zrównoważonego rozwoju)

Dokument roboczy 03.03.2022. [link]17 listopada 2021 r. PTF-ESRS przy EFRAG opublikował raport podsumowujący pierwsze pięć miesięcy prac nad projektami europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Raport jest dostępny tutaj.

Feedback statement CSRD final
17.11.2021
gwiazda - ulubione

Szybkie menu