Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: projekt ustawy) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zgłosiło uwagi do tego projektu. W swoim piśmie zawarliśmy szereg uwag szczegółowych dotyczących m.in.: 

niewprowadzania instytucji kuratora powoływanego przez KNF dla spółek publicznych,

rozszerzenia obowiązku składania przez akcjonariusza notyfikacji znacznych pakietów akcji za pośrednictwem elektronicznego formularza również na notyfikacje przesyłane do spółki publicznej,

zmiany proponowanego progu przejęcia spółek giełdowych z 50% na 33%,

usunięcia proponowanego uprzywilejowania Skarbu Państwa z regulacji chroniących drobnych inwestorów w przypadku przejęcia spółki giełdowej,

rozszerzenia możliwości ogłoszenia wezwania dobrowolnego również na przypadki inne niż wezwanie na wszystkie pozostałe akcje,

zmiany procedury ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji,

nieskracania terminu na publikację stanowiska zarządu spółki publicznej w przypadku ogłoszenia wezwania na jej akcje,

niewprowadzania nowych sankcji na członków zarządu i rady nadzorczej spółek giełdowych,

nielikwidowania rozpraw w sankcyjnych postępowaniach administracyjnych przed KNF.


Pismo SEG zawierające wszystkie uwagi zgłoszone do projektu ustawy, jak również uwagi pozostałych instytucji znajdują się na stronie RCL


W dniach 7-8 oraz 15 października 2021 r. miała miejsce zorganizowana przez Ministerstwo Finansów konferencja uzgodnieniowa ws. powyższego projektu ustawy. W konferencji środowisko emitentów reprezentował przedstawiciel SEG, który przedstawił uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych.


W projekcie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw znalazły się zapisy dotyczące przeredagowania rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej w zakresie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, w tym ustalenia progu przejęcia spółek giełdowych na poziomie 50% i warunkowego wyłączenia Skarbu Państwa spod działania tych przepisów. Projektowane przepisy ujęte były wcześniej w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów. Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (UC68) był już przedmiotem posiedzenia Komisji Prawniczej, aktualny status prac można sprawdzić na stronie RCL.


Pismo SEG Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów
Dostęp zablokowany
03.12.22
gwiazda - ulubione

W dniu 20 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: projekt ustawy). 

Z uzasadnienia projekt ustawy wynika, że ma on na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez KNF obowiązków nadzorczych. Zmiany w tym zakresie wynikają z obserwacji zdarzeń zachodzących na rynku finansowym oraz zasadności odbudowy zaufania inwestorów, zwłaszcza detalicznych do tego rynku oraz prowadzą do wniosku, że niezbędna jest przekrojowa i kompleksowa nowelizacja ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego. 

Zawarte w projekcie ustawy nowelizacje przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego znajdują uzasadnienie w konieczności ich dostosowania do różnych zachodzących na nim zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Finansowego.  Projekt ustawy zakłada nowelizację 19 ustaw, które w ocenie ministra właściwego ds. instytucji finansowych wymagają najpilniejszych i najważniejszych zmian legislacyjnych w obszarze rynku finansowego

W kontekście emitentów najważniejsze zmiany dotyczą:

przeredagowania rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej w zakresie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, w tym ustalenia progu przejęcia spółek giełdowych na poziomie 50% i warunkowego wyłączenia Skarbu Państwa spod działania tych przepisów,

dodania do ustawy o ofercie publicznej nowego artykułu 68d umożliwiającego ustanowienie przez KNF kuratora dla każdej spółki publicznej w przypadku uchybienia w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, braku organów lub nawet wątpliwości co do ich prawidłowego funkcjonowania oraz utraty kontaktu z emitentem,

wykreślenia z ustawy o ofercie publicznej obligatoryjnych rozpraw administracyjnych w sankcyjnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF. 


Projekt ustawy umieszczony został na stronach RCL pod numerem UD235. 

Data aktualizacji: 2021-10-19

Zobacz również:

Szybkie menu